Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Leeuwarden ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Leeuwarden en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn afgesloten betreffende het aangaan van een lidmaatschap bij CrossFit Leeuwarden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden CrossFit Leeuwarden wordt verstaan onder:
CrossFit Leeuwarden: CrossFit Leeuwarden en/of het bewegingsconcept dat aan de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam CrossFit Leeuwarden aangeboden worden.
CrossFit Leeuwarden vestiging: de fysieke locatie waar CrossFit Leeuwarden lessen worden aangeboden.
Bedrijfsfitness: deelname aan CrossFit Leeuwarden via de werkgever (i) waarbij de werknemer Lid van CrossFit Leeuwarden kan worden tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, of (ii) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.
Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de CrossFit Leeuwarden vestiging.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v), welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness.

Artikel 2: Aanmelding en toegang

a. De aanmelding voor CrossFit Leeuwarden vindt plaats door:
1. het inschrijfformulier op de website (www.crossfitleeuwarden.nl) volledig in te vullen en te verzenden; of
2. telefonische aanmelding via 06 48868758; of
3. het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de CrossFit Leeuwarden vestiging in te leveren;
of
4. de – in geval van bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
Een natuurlijk persoon heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan CrossFit Leeuwarden mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of telefonische inschrijving.
b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat CrossFit Leeuwarden de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c. Voor het aanmelden is het inschrijfgeld verschuldigd. Het niet betalen van het inschrijfgeld betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden.
c. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het Lid op een wachtlijst geplaatst. Het Lid krijgt bericht van CrossFit Leeuwarden zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
d. Op verzoek van CrossFit Leeuwarden dient een Deelnemer genoegzaam aan te tonen dat deze recht heeft op Bedrijfsfitness.
f. Bij het “onbeperkt fitness” lidmaatschap is het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van CrossFit Leeuwarden.
g. CrossFit Leeuwarden is gerechtigd om een lid niet bij de les te betrekken als de les volzit EN/OF het lid zich niet heeft aangemeld via het Rooster.

Artikel 4: Openingstijden

a. CrossFit Leeuwarden is gerechtigd om een CrossFit Leeuwarden vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
b. CrossFit Leeuwarden is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een CrossFit Leeuwarden vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
c. CrossFit Leeuwarden is gerechtigd de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde CrossFit Leeuwarden vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
d. Indien de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde CrossFit Leeuwarden vestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere CrossFit Leeuwarden vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de lidmaatschapsovereenkomst en de machtiging tot automatische incasso automatisch over op een andere CrossFit Leeuwarden vestiging, met dien verstande dat de andere CrossFit Leeuwarden vestiging binnen een straal van 15 kilometer van de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde CrossFit Leeuwarden vestiging ligt.
e. CrossFit Leeuwarden behoudt zich het recht om een les te annuleren bij onvoldoende animo en/of op (inter)nationale zon en feestdagen.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij CrossFit Leeuwarden wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk/elektronisch bij CrossFit Leeuwarden opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin CrossFit Leeuwarden de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c.
b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van CrossFit Leeuwarden, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
c. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.crossfitleeuwarden.nl of bij een CrossFit Leeuwarden vestiging op te vragen.
d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
e. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand via automatische incasso.
f. Bij niet tijdige ontvangst door CrossFit Leeuwarden van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. CrossFit Leeuwarden is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan kan deelname aan de training ontzegt worden. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
h. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid kan bovendien de toegang tot de CrossFit Leeuwarden vestiging worden geweigerd voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is CrossFit Leeuwarden gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
i. CrossFit Leeuwarden behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 10% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
j. Indien het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt fitness, onbeperkt groepslessen of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit Leeuwarden waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
k. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief of elektronische berichtgeving te geschieden. De brief dient gericht te worden aan CrossFit Leeuwarden, Neptunesweg 28, 8938AA, Leeuwarden.
b. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
c. CrossFit Leeuwarden behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Gastheer/vrouw, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
e. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit Leeuwarden, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.
b. Zowel CrossFit Leeuwarden als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel CrossFit Leeuwarden als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Zowel CrossFit Leeuwarden als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

Artikel 8: Klachten en huisregels

a. In geval van klachten met betrekking tot CrossFit Leeuwarden dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot de oprichter.
b. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de CrossFit Leeuwarden vestiging en hiernaar te handelen.
c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van het CrossFit Leeuwarden vestiging staan op de website www.crossfitleeuwarden.nl en zijn bij de balie van een CrossFit Leeuwarden vestiging op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. CrossFit Leeuwarden verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. CrossFit Leeuwarden verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit Leeuwarden kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan CrossFit Leeuwarden.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Leeuwarden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en CrossFit Leeuwarden zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit Leeuwarden is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van CrossFit Leeuwarden te accepteren.